My account
Winkelwagen 0 Product Producten (leeg)

Wettelijke vermeldingen

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de diensten die worden aangeboden op de website lens.lensita.com en alle informatie en inhoud die BOS bvba op deze website beschikbaar stelt voor internetgebruikers.

Inleiding :

Gewoon gebruik en/of raadpleging van deze site impliceert automatisch en onvoorwaardelijk uw volledige aanvaarding van al de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

BOS bvba behoudt zich het recht voor om de onderhavige gebruiksvoorwaarden zonder vooropzeg noch schadevergoeding op elk ogenblik te wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Aansprakelijkheid :

Ondanks de grote zorg die werd besteed aan de creatie en bijwerking van deze site kan BOS bvba niet garant staan voor de juistheid van de informatie op de site en kan BOS bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het gebruik van de site.

De informatie en gegevens op de site worden zuiver ter informatie verstrekt. BOS bvba wijst elke aansprakelijkheid af in geval van vergissing, onjuistheid of weglating van informatie.

Over het algemeen kan BOS bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel technisch probleem dat de verspreiding van zijn site belemmert.

BOS bvba behoudt zich het recht voor om zijn site zonder vooropzeg of enige schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

BOS bvba kan in geen geval jegens u of een derde aansprakelijk worden gesteld voor wijziging, onderbreking, opschorting of opheffing van de site.

In geval BOS bvba links creëert naar andere sites, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van die andere sites.

Onder voorbehoud van wettelijke of reglementaire bepalingen kan BOS bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name maar niet beperkend, verlies van winst, cliënteel, gegevens of onroerende goederen, als gevolg van het gebruik van de site of de onmogelijkheid hem te gebruiken, en algemener, van elke gebeurtenis die verband houdt met de site en/of om het even welke site van derden. In het bijzonder kan BOS bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor totale of gedeeltelijke piraterij van de site noch voor de schade die daar voor u of voor een derde uit voortvloeit.

Intellectuele eigendom :

Het gebruik van de site geeft de gebruiker geen enkel recht op intellectuele eigendom over de inhoud van de site, die de exclusieve eigendom van BOS bvba blijft.

Alle teksten, foto's, video's, gegevens, affiches, logo's, merken en andere elementen die op de site worden weergegeven, zijn voorbehouden en worden beschermd door het recht van de merken en/of het auteursrecht en/of eventuele andere geldende bepalingen in verband met de intellectuele eigendom.

De site is met andere woorden alleen bestemd voor privé-gebruik. Elk ander gebruik wordt beschouwd als namaak en/of inbreuk op het merken- en/of auteursrecht en/of op eventuele andere geldende bepalingen in verband met de intellectuele eigendom.

Het is dus verboden een op de site weergegeven element of de site in het algemeen geheel of gedeeltelijk weer te geven, te verspreiden, te verkopen, te wijzigen of af te staan zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van BOS bvba.

Elk onwettelijk gebruik van de site in zijn geheel of van een gedeelte ervan (piraterij, namaak, enz.) kan krachtens de geldende wetten leiden tot vervolging.

Links en hyperlinks :

U kunt een link maken tussen uw eigen site en de home page van deze site. Elke hyperlink tussen uw eigen site en een interne pagina van de deze site moet vooraf en uitdrukkelijk door BOS bvba worden goedgekeurd.

Persoonsgegevens :

Het kan gebeuren dat BOS bvba gegevens ontvangt betreffende uw persoon. Die gegevens worden behandeld overeenkomstig de terzake geldende wetgeving. In het bijzonder:

  • De gegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld, zoals namen, voornamen, adressen en telefoonnummers die u ons meedeelt, kunnen in geautomatiseerde gegevensbestanden van BOS bvba worden opgeslagen.
  • BOS bvba kan deze gegevens gebruiken en verwerken om zijn relaties met internauten te beheren.
  • Behoudens verzet uwerzijds kan BOS bvba deze gegevens ook gebruiken voor marketing, public relations en commerciële prospectie.
  • Personen hebben het recht hun persoonsgegevens gratis te raadplegen en gratis te laten rechtzetten als ze onjuist, onvolledig of niet pertinent blijken te zijn. Personen die van dat recht gebruik willen maken, kunnen dat op twee manieren doen: door middel van een gedateerde en ondertekende brief aan BOS bvba, Noordlaan 24, 8520 Kuurne, België, vergezeld van een kopie van beide zijden van hun identiteitskaart, of via de link “gebruikersprofiel” onderaan elke newsletter die zij van BOS bvba hebben ontvangen.
  • Personen die dit wensen kunnen ook bijkomende informatie verkrijgen over de relevante wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hallepoortlaan 5-8 te 1060 Brussel 3.

Eigendomsrechten en individuele aansprakelijkheid :

Door uw advies te verstrekken in een van de rubrieken van de deze site of via om het even welke inhoud die u ons mededeelt, staat u elk daarmee verbonden recht van intellectuele eigendom uitdrukkelijk en kosteloos aan af BOS bvba, met name het recht van weergave, afbeelding, aanpassing, op gelijk welke bestaande of nog uit te vinden drager of formaat, voor de hele wereld en voor de duur van de bestaande of toekomstige intellectuele eigendom.

Middels publicatie van een bericht op de deze site verbindt u zich ertoe de wet na te leven en u aldus te onthouden van verspreiding en misbruik van elke inhoud die racistisch is of indruist tegen de goede zeden, andere personen intimideert of bedreigt, of andermans rechten schendt zoals het recht op een privé-leven, het beeldrecht en het recht op menselijke waardigheid.

U bent als enige aansprakelijk voor de stellingen in uw bericht en uit dien hoofde vrijwaart u BOS bvba voor elk verhaal en/of proces dat iemand kan aanspannen als gevolg van de verspreiding van uw bericht op de deze site.

BOS bvba behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, een bericht geheel of gedeeltelijk op zijn site te zetten, te wijzigen, online te bewaren of te schrappen.

Toepasselijk recht - Geschillen :

De site is onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

CONTACT GEGEVENS :

BOS bvba
Noordlaan 24
8520 Kuurne
België

Tel : +32 56 360089

BTW nr. BE0405.585.803

info@lenssite.eu